Hovawart Bond Nederland

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAPDe hieronder vermelde persoon wenst lid te worden van de Hovawart Bond Nederland.

Lidmaatschap
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
De hieronder vermelde persoon/personen wenst/wensen gezinslid* te worden van de Hovawart Bond Nederland.

Gezinslid 1
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gezinslid 2
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gezinslid 3
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gezinslid 4
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Gezinsleden ondersteunen de vereniging en betalen jaarcontributie. Meerderjarige gezinsleden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering. Indien het lidmaatschap vervalt, geldt dit automatisch voor het gezinslidmaatschap!


Bij het verzoek tot lidmaatschap behoren de volgende contact gegevens.
Postadres

Adres
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Woonplaats(*)
Ongeldige invoer
Telefoonnummer
Vast Nummer
Ongeldige invoer
Mobiel Nummer
Ongeldige invoer

Email
Ongeldige invoer


Wanneer u al één of meerdere Hovawart(s) heeft, vragen wij u per Hovawart de gevraagde gegevens in te vullen. Per Hovawart vragen wij u een kopie van de resultaten en stamboom als kopie naar de vereniging te sturen (Graag naar het adres van het secretariaat.).

Hovawart 1

Naam

Kleur
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

NSHB Nummer

HD Uitslag
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Overig
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Hovawart 2

Naam

Kleur
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

NSHB Nummer

HD Uitslag
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Overig
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Hovawart 3

Naam

Kleur
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

NSHB Nummer

HD Uitslag
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Overig
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


Sinds 25 mei 2018 zijn alle organisaties die op welke wijze dan ook persoonsgegevens vastleggen verplicht op een duidelijke wijze toestemming te vragen met de gegevens die komen uit een inschrijfformulier.

Dat is ook de reden dat wij u toestemming vragen voor het :
Ongeldige invoer


vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor communicatie van Hovawart Bond Nederland met mij en/of mijn gezinsleden ;
Ongeldige invoer


maken van foto’s tijdens activiteiten, evenementen en wedstrijden door of namensHovawart Bond Nederland en het gebruik daarvan door Hovawart Bond Nederlandop de Website, Nieuwsbrief of Programma boekje en
Ongeldige invoer


de gegevens betreffende de honden aan samenwerkende verenigingen en samenwerkende personen mogen worden door gegeven, in het belang van de rasvereniging.
Ongeldige invoer


,omdat Hovawart Bond Nederland een erkende rasvereniging is bij Raad van Beheer, mijn persoonsgegevens door te geven aan de Raad van Beheer bij de registratie van mijn Hovawart.
Uw Handtekening

(*) Dit gegeven is verplicht.

 

Verenigingsjaar

1 januari tot en met 31 december

 

Contributie

Tijdens de laatste algemene
ledenvergadering zijn de volgende
jaarlijkse contributies vastgesteld:

Lidmaatschap € 40,00 per jaar,
Per gezinslid €    5,00 per jaar
Leden die zich na 1 juli aanmelden, betalen 50% contributie mits gelijktijdig de contributie van het daaropvolgende jaar voldaan wordt. Voor gezinsleden gelden geen speciale kortingen.

Beëindigen lidmaatschap

Wenst u uw lidmaatschap bij onze vereniging te beëindigen dan dient dit schriftelijk te gebeuren. U kunt dit per e-mail of aangetekend per post bij de ledenadministratie van de vereniging doen. U krijgt een bevestiging van uw lidmaatschapsbeëindiging van de vereniging. U kunt uw lidmaatschap op twee manieren beëindigen. Geeft u niet duidelijk aan welke keuze u wenst te maken, dan wordt u volgens optie 1 uitgeschreven.

1 Beëindiging lidmaatschap
Dit betekent dat u na ontvangst van uw opzegging onmiddellijk wordt uitgeschreven. Na uitschrijving heeft u geen verplichtingen meer aan de vereniging en hoeft u zich niet meer aan de reglementen van de vereniging te houden. U ontvangt geen clubbladen en/of informatie van de vereniging meer.

2 Beëindiging lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar
Heeft u uw lidmaatschap voor het lopende verenigingsjaar betaald en wenst u het volgende verenigingsjaar geen lid meer te zijn, dan dient u dit voor 1 november van het lopende jaar door te geven aan de ledenadministratie. U blijft alle post en informatie van de club ontvangen tot en met 31 december van het lopende jaar. Verplichtingen en reglementen zoals VFR en statuten dienen gevolgd te worden zolang het lidmaatschap duurt, dus tot en met 31 december van het lopende jaar.

Tarievenlijst

Leden die inzicht wensen in de tarieven van de vereniging, kunnen hiervoor in het ledenportaal de tarievenlijst inzien.